דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
הקורס הבסיסי לשימוש בבעלי חיים במחקר
The Basic Course for the Use of Animals in Research
 


 
 כדי לאפשר לתלמידי מחקר עמידה בחובה זו מתוך התחשבות במכלול מטלותיהם ובצרכי המחקר, יפתח קורס מיוחד, לעניין זה, המוגדר כ"קורס חובה"(**) לתלמידי מחקר, המבצעים ניסויים בחיות מעבדה, כלהלן:
 
 
"הקורס האקדמי לשימוש בחיות מעבדה" (94810)

הקורס נערך פעמיים בשנה (לפני תחילת כל סמסטר) בפקולטה לרפואה בעין כרם.
  
 
מטרת הקורס: הקניית ידע בסיסי של אתיקת הטיפול בחיות מעבדה והשימוש בהן לנסיונות מדעיים, לשם מיצוי התועלת המדעית, תוך מזעור סבלן.
מספר הקורס (בשנתון הפקולטה לרפואה): 94810
זכאות: הצלחה בקורס תקנה תעודת הסמכה רשמית שתהיה, כנראה, תקפה גם במוסדות אחרים.
היקף: 8 שעות הרצאה + 7 שעות מעבדה, סה"כ 15 שעות.
מקום: הפקולטה לרפואה בעין כרם
עיתוי: בחופשת סמסטר, בשני מחזורים, כדלהלן:
          במחזור א' (עד 48 משתתפים)
          במחזור ב' (עד 48 משתתפים)
האחראי לקורס: ד"ר רוני קלמן, מנהל בית החיות של הפקולטה לרפואה.
לפרטים: ניתן לפנות למייל secethics@savion.huji.ac.il
הרשמה לסטודנטים: במקביל לרישום זה יש צורך ברישום אקדמי במזכירות תלמידים במקובל.
 
  
חוקרים שימו לב:
במידה שיוותרו מקומות פנויים ניתן יהיה לשבץ בהם עובדי מעבדה שאינם תלמידי מחקר. כידוע לכם, דרישות החוק חלות גם עליהם! נא דאגו להרשמתם, מראש.
 
 
(**) פטורים מקורס זה תלמידים שעברו בהצלחה את הקורס המורחב יותר (2 נ"ז) בנושא זה, שמספרו 94118 "שימוש בחיות מעבדה במדעים הביורפואיים", או את מקבילו בביה"ס לרפואה וטרינרית, וכן תלמידים/חוקרים שעברו קורסים מקבילים במוסדות אחרים (עם תעודה רשמית ופירוט נושאי הלימוד והיקפם).
 
 
 
 
 
 תלמיד שנרשם לקורס במסגרת לימודיו, ייכלל התשלום בשכר הלימוד השוטף שלו (1 נ"ז = ל-0.5 שעה שנתית).
 
 
 מי שאינו תלמיד, יידרש לשלם בעבור הקורס, לפי הפירוט הבא:

​גורמי פנים ​גורמי חוץ
​קורס בסיסי (כולל עיוני ומעשי) ​1630 ש"ח ​2000 ש"ח
​חלק עיוני / מעשי מכרסמים ​815 ש"ח ​1000 ש"ח
​השתלמויות 200 ש"ח 400 ש"ח
 
 
 
 

 
 

Powered & Designed By EKMD